Procesoptimalisatie en professionalisering voor gemeentes, onderwijs en ketenpartners

kracht in verbinding

Methodische Aanpak Schoolverzuim

Van hoofdpijndossier naar gestroomlijnd proces

Zou het niet fijn zijn als je op lokaal niveau samen met de ketenpartners één visie en eenduidige aanpak terugdringen schoolverzuim hebt conform de Methodische Aanpak Schoolverzuim?

AVG & Privacy door de keten heen

Werkbaarheid binnen wettelijke kaders

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ervaar je belemmeringen bij de gegevensdeling? Verkramping? Er kan meer dan je denkt als je het maar goed regelt.

Interim-management en advies

Van troubleshooter tot sparring partner

Stagneert de samenwerking in een team? Is er sprake van hoog ziekteverzuim? Kunnen werkprocessen efficiënter? Behoefte aan een frisse blik om de zaak weer vlot trekken?

Voorbeelden uit de praktijk

  • Interim manager Regionaal Bureau Leerplicht: herijken regionale afspraken en uitvoering, adviseren doorontwikkeling regionaal bureau voor leerplicht en RMC in de regio en aansluiting sociaal domein optimaliseren.

  • Adviseur gemeente: kansen en bedreigingen verkend voor een verdergaande regionale samenwerking. Business case opgesteld voor opzetten regionale administratie leerplicht/RMC en applicatiebeheer met 11 gemeenten.

  • Op basis van de input van de werksessies met gemeenten en onderwijsinstellingen een gezamenlijk gedragen regionaal programma voortijdig schoolverlaten (2020-2024) opgesteld, met doelen, maatregelen, bekostiging/budgetverdeling, regie, overleg- en organisatiestructuur, bestuurlijke en werkafspraken.

  • Samen met de beleids- en uitvoeringsmedewerkers van een gemeente de regionale visie en werkwijze van de Methodische Aanpak Schoolverzuim uitgewerkt en geïmplementeerd in de keten (o.a. RvdK, Halt, OM, GGD, Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg, Nidos, William Schrikker, po en vo scholen).

  • Ingrado: de landelijke brancheorganisatie leerplicht/RMC het privacy Kennisdossier opgesteld voor leerplicht en RMC. Als juridisch adviseur Ingrado vertegenwoordigd in diverse landelijke werkgroepen.

  • Incompany trainingen leerplicht/RMC op het gebied van privacy en de laatste actualiteiten op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving. Werkprocessen geactualiseerd en AVG proof en lean gemaakt.

  • Strategische beleidsadvisering aan het bestuur van een gemeente over o.a. huisvestingsbeleid primair en voortgezet onderwijs en multifunctionele accommodaties. Samen met het onderwijsveld en externe partners initieerden en realiseerden we met schoolbesturen en woningbouwcorporaties diverse multi-functionele gebouwen.